Provozní řád pěstitelské pálenice

1. Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit „OBJEDNÁVKU – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku.“

2. Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje žadatele v PROHLÁŠENÍ podle občanského průkazu. Dle zákona je pěstitelské pálení umožněno pouze osobám starším 18-ti let, kteří jsou vlastníky či nájemci pozemku (zahrady), či získali ovoce jako naturální plnění od Zaměstnavatele (nutno doložit).

3. Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.

4. Pěstitel a osoby žijící ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu – a to ve všech pálenicích dohromady ( za sníženou sazbu spotřební daně).

5. Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně váhy kvasu i množství pálenky. Není možné slučovat kvasy z různého ovoce. Minimální množství jedné várky je 100 litrů kvasu.

6. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky. Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven.

7. Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup pří kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovaných kvasů.

8. Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatku za pálení. Výše daně a poplatku za pálení jsou zveřejněny v pálenici – viz. Ceník za služby pěstitelského pálení ovocných destilátů.

9. V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek, bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vydána až po zaplacení. Pokud pěstitel neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku bude tato znehodnocena za účasti pracovníka Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice.

10. Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost. V provozních místnostech je zakázáno kouření.

11. Ochutnávání pálenky je přístupné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjištěním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.

12. Dle § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb., nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.

13. Pěstitelé jsou povinni si dodat na vyrobenou pálenku vhodné nádoby (nejlépe skleněné).

14. Jakost, obsahu alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel. Na reklamovaný destilát je nutné sepsat reklamační protokol. Kvalita destilátu (jeho chuť a vůně a nateklé množství) je přímo úměrné kvalitě dodaného kvasu. Surovinu přijatou na palírnu jako nekvalitní kvas nelze reklamovat na její vůni, chuť a čirost. Nárok pěstitele v litrech lihu není předem znám.

15. Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

16. Vzorky pálenky, odebrané z lihového měřidla, jsou odebrány a znehodnoceny pracovníkem CÚ za účasti provozovatele pěstitelské pálenice.

17. Výpalky jsou majetkem pěstitelů, proto jsou účtovány náklady na jejich odvoz a likvidaci.

18. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení zaplacení daně a poplatků pokladní doklad, opatřený pořadovým číslem a podpisem. Pěstitel je povinen podepsat formulář: „OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“, který zůstává v pálenici.

19. Pěstitel je informován se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 („GDPR“) a to o údajích: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, telefon, katastrální území pozemku, množství ovocného kvasu, množství vypáleného etanolu pro Celní správu ČR za účelem vedení evidence. Tyto údaje budou zpracovány a uchovány po dobu 10 let. Na formuláři „OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“ svým podpisem uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním údajů s výše uvedeným.

DESTILER s.r.o. 391 81 Žíšov 3 IČ: 28074807